Missie & Visie

Missie
Definitie: een missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van een organisatie. Ze geeft aan wat de organisatie naar buiten toe wil uitdragen en geeft de richting aan die de organisatie wil uitgaan.

3Huize Iris is een kleinschalige zorgaanbieder, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor onbepaalde duur vergund “voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een beperking” (hierna genoemd ‘de cliënt’).

Huize Iris biedt vraag gestuurde zorg bij alle aspecten van het leven, zoveel mogelijk ingebed in de samenleving. Ze biedt zorg op maat onder de vorm van orthopedagogisch onderbouwde dagbesteding, integrale woonondersteuning en zinvolle vrije tijdsbesteding.

De cliënt en zijn netwerk staan centraal binnen de werking en vormen het uitgangspunt van elk handelen. De cliënt wordt gestimuleerd om sturing te geven aan zijn leven door zelf keuzes te maken en zichzelf te blijven ontplooien.

Om gepaste ondersteuning te bieden zet Huize Iris in op deskundigheid, betrokkenheid en groeikansen van de medewerkers en biedt ze een aangepaste infrastructuur en de nodige hulpmiddelen.

Op die manier wil Huize Iris het welzijn en de tevredenheid van alle belanghebbenden van de organisatie waarborgen en toonaangevend zijn binnen de regio.

Visie
Definitie: een visie is een algemene voorstelling van wat een organisatie wil zijn. Ze geeft aan waar de gehele organisatie achter staat en wat ze voor alle belanghebbenden wil betekenen.
4Iedereen is uniek en heeft mogelijkheden om zijn leven richting te geven. De kwaliteit van eenieders leven, dus ook van mensen met een beperking, wordt bepaald door dezelfde factoren. De mate waarin iemand zelf sturing kan geven aan zijn leven, het kunnen deelnemen aan de samenleving en zich goed voelen op lichamelijk, emotioneel en materieel vlak maken dat iemand zich meer of minder gelukkig voelt.

Huize Iris heeft een ondersteunende rol bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van haar cliënten. De mate van ondersteuning alsook de levensdomeinen waarbij iemand ondersteuning nodig heeft, is voor iedereen verschillend. De ondersteuning die Huize Iris biedt, wordt dan ook door de individuele vraag van de cliënt gestuurd en op zijn maat georganiseerd.

Doorheen de gehele werking is het netwerk van de cliënt (familie, vrienden, buren,…) een onmisbare schakel. Het netwerk wordt nauw betrokken in de zorgverlening en relaties met anderen worden gestimuleerd. Ook vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in de werking. Bovendien wordt alle ondersteuning zoveel mogelijk inclusief georganiseerd. Samenwerken met anderen geeft immers een betekenisvolle meerwaarde aan de ondersteuning en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Huize Iris biedt binnen een aangepaste infrastructuur ondersteuning in verschillende levensdomeinen: werken, wonen, vrije tijd. Ze zet hierbij bewust in op kleinschaligheid om een huiselijke sfeer en thuisgevoel te creëren. Zowel binnen de dagbesteding als het woonaanbod brengt zij op maat van de cliënt diversiteit aan. Zo worden verschillende ateliers ingericht die orthopedagogisch onderbouwd zijn en afgestemd worden op de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Ook binnen de woonomgeving wordt op maat van de cliënt gewerkt, naargelang zijn levensfase en ontwikkelingsniveau en de noden die daaraan verbonden zijn. Tenslotte heeft Huize Iris aandacht voor vrijetijdsbesteding en gaat ze op vraag van de cliënt samen op zoek naar een zinvolle invulling.

In Huize Iris delen we de overtuiging dat iedereen volgens de eigen mogelijkheden kan leren en zich ontwikkelen. Huize Iris creëert voor haar cliënten de ruimte om dit proces mogelijk te maken en de continuïteit ervan te waarborgen. Rekening houdend met zijn capaciteiten, stimuleert Huize Iris de cliënt om bij alle aspecten van zijn leven eigen keuzes te maken en beslissingen te nemen. Hiertoe geeft ze hem voldoende en duidelijke informatie en biedt ze de nodige ondersteuning om die keuzes te kunnen maken.

Huize Iris streeft ernaar om ook als organisatie te blijven ontwikkelen. Ze biedt haar medewerkers groeikansen en de mogelijkheid om hun deskundigheid te vergroten om op die manier haar dienstverlening te blijven bijsturen, verbeteren en afstemmen op de cliënt.

Om haar kleinschaligheid te waarborgen en toch haar deskundigheid te verruimen, werkt Huize Iris samen met externe partners binnen en buiten de eigen sector.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.